Γ.Χ. ΩΝΤΕΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΙΗΤΩΝ

1) Ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴ με­λέ­τη τῆς ποί­η­σης στὴ μη­τρι­κὴ γλώσ­σα τοῦ ποι­η­τῆ, ὑ­πο­χρε­ω­τι­κὴ ἐκ­μά­θη­ση μι­ᾶς ἀρ­χαί­ας γλώσ­σας (κα­τὰ προ­τί­μη­σιν ἀρ­χαί­ων ἑλ­λη­νι­κῶν ἢ ἑ­βρα­ϊ­κῶν) καὶ δύ­ο ζων­τα­νῶν, καὶ ἐ­ξοι­κεί­ω­ση μὲ τὴν ποι­η­τι­κὴ δη­μι­ουρ­γί­α ποὺ ἔ­χει γρα­φτεῖ σ’ αὐ­τὲς τὶς γλῶσ­σες.

2) Ἀ­πο­στή­θι­ση χι­λιά­δων στί­χων.

3) Ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἀ­νά­γνω­ση κει­μέ­νων λο­γο­τε­χνι­κῆς κρι­τι­κῆς. Ἀντ’ αὐ­τῶν, δί­κην κρι­τι­κῶν ἀ­σκή­σε­ων, πα­ρώδηση γνω­στῶν ἔρ­γων.

4) Πα­ρα­κο­λού­θη­ση μα­θη­μά­των προ­σω­δί­ας, ρη­το­ρι­κῆς καὶ συγ­κρι­τι­κῆς γλωσ­σο­λο­γί­ας. Ὑ­πο­χρε­ω­τι­κὴ ἐ­πι­λο­γὴ τρι­ῶν σει­ρῶν μα­θη­μά­των με­τα­ξὺ μα­θη­μα­τι­κῶν, φυ­σι­κῆς ἱ­στο­ρί­ας, γε­ω­λο­γί­ας, με­τε­ω­ρο­λο­γί­ας, ἀρ­χαι­ο­λο­γί­ας, μυ­θο­λο­γί­ας, λει­τουρ­γι­κῆς καὶ μα­γει­ρι­κῆς.

5) Ὑ­πο­χρε­ω­τι­κὴ φρον­τί­δα ἑ­νὸς κα­τοι­κί­δι­ου καὶ καλ­λι­έρ­γει­α ἑ­νὸς μικροῦ κή­που.

ΝΠ1, σελ. 181

 

Auden